Persian_Category مقالات خارجی سال 1388مرکز تحقیقات قلب و عروق مشهد

 


مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال 1386 به ریاست جناب آقای دکتر مهدی حسن زاده دلوئی در دانشگاه علوم پرشکی مشهد به تصویب رسید و تا کنون مجری طرح های تحقیقاتی متعدد جهت پیشگیری و درمان بیماری های قلبی و عروقی و ریسک فاکتور های مرتبط با آن بوده است. اهداف این مرکز، برنامه ريزي در جهت انجام پژوهشهاي كاربردي در زمينه سلامت قلب، هماهنگي وانجام پژوهشهاي علمي در زمينه درمانهاي نوين بيماريهاي قلب وعروق، انجام تحقيقات كاربردي در زمينه نوع تغذيه مردم وارتباط ان با بيماريهاي قلبي وارايه راهكارهاي عملي براي اصلاح ان و به كارگيري پتانسيل عظيم دانشجويان در زمينه كنترل بيماريهاي قلب می باشد.
 

شعار مرکزتحقيقات قلب و عروق مشهد اين است که ارتقاي سلامت در جامعه جز تنها با به کار گيري يافته هاي معتبر پژوهشي در سياستهاي بهداشتي و تمامي تصميم گيريهاي مرتبط در اين عرصه محقق مي گردد.
مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد در شهر مقدس مشهد در استان خراسان رضوی در کشور ايران واقع شده است.
اولويتهاي پژوهشي اين مرکز پيشگيري، مديريت، و کنترل بيماريهاي قلبي-عروقي در گستره هاي علوم باليني و پايه است.

 

 

چهار واحد پژوهشي مستقل در مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد فعاليت مي کنند:

- واحد تحقيقات اکوکاردیوگرافی
- واحد تحقیقات پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
- واحد تحقیقات اینترونشنال کاردیولوژی
- واحد تحقیقات الکتروفیزیولوژی

 

مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد با همکاري مراکز دانشگاهي و علمي خارجي در حال انجام چند پژوهش بين المللي است.

 
مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد تا کنون بيش از 150 مقاله در مجله هاي معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. يکي از مهمترين برنامه هاي پژوهشي مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد،  طرح مشهد استادی می باشد.
اين مطالعه،مطالعه همگروهی cohort بر روي 9600 نفر كه بصورت تصادفي از جمعيت شهري مشهد روش طبقه اي - خوشه اي جمع آوري مي شوند، انجام مي شود.
ا

افلینیشن مرکز تحقیقات قلب و عروق:

Cardiovascular Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

 
   

 امتیاز ارزشیابی مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال 1393 به 2400 امتیالز رسید.  
   
   
   
 
شناسنامه طرح پژوهشی

 دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش  
دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش
پروپوزال ثبت بیماری ها

راهنمای تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها  
کاربرگ درخواست پرداخت هزينه طرح  
کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه  
فرم رضایت آگاهانه  
 راهنماي تكميل فرم رضايت نامه  
اعلام پایان طرح تحقیقاتی  
نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح‌های تحقیقاتی  
شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح‎ تحقیقاتی  
 چك ليست داوری طرحهاي تحقيقاتي "در سيستم سلامت (HSR)"  
 فرم ارزیابی طرح تحقیقاتی  
آیین نامه سیاستهای تشویقی مقالات  
کاربرگ درخواست دریافت حق‌التالیف مقالات چاپ شده  
 آیین نامه ها و دستورالعمل های مراکز تحقیقاتی  
 فرم ها، مدارک مورد نیاز و امتیازات طرح های برون دانشگاهی
 
آیین نامه جذب و بکارگیری عضو هيئت علمي پژوهشي
 
 معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه  

مقالات خارجی سال 1388مرکز تحقیقات قلب و عروق مشهد


 
 
 
 
 
مقالات خارجی سال 1388
شماره
عنوان
نام نویسندگان
نام مجله
ایندکس
ضریب IF
فایل
1
 Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxia
 Hassan Boskabadia, Jalil Tavakol Afsharib, Majid Ghayour-Mobarhan, Gholamali Maamouria, Mohammad T Shakerie, Amirhossein Sahebkarc, Gordon Ferns
asian biomedicine 
ISI
0,872 

 

2
Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: A randomised double-blind placebo-controlled trial 
 Tara F, Rayman MP, Boskabadi H, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Yazarlu O, Ouladan S, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Teymoori MS, Razavi BS, Oladi M, Ferns G

Journal of Obstetrics and Gynaecology

pubmed
0 

3
 Excessive Incidence of Stroke in Iran: Evidence From the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS), a Population-Based Study of Stroke in the Middle East
 Azarpazhooh MR, Etemadi MM, Donnan GA, Mokhber N, Majdi MR, Ghayour-Mobarhan M, Ghandehary K, Farzadfard MT, Kiani R, Panahandeh M, Thrift AG
 Stroke
ISI
6,499 

 

4
 Association between socioeconomic factors and obesity in Iran 
Esmaeily H, Azimi-Nezhad M, Ghayour-Mobarhan M, Parizadeh M, Safarian M, Parizadeh M , Hassankhani B, Salardini E, Houshang Z, Javad H, Reza O, Ferns G 
Pakistan Journal of Nutrition 

Scopus

 

5
Serum selenium and glutathione peroxidase concentrations in Iranian patients with angiography-defined coronary artery disease 
 Parizadeh S.M.R, Moohebati M, Ghafoori F.c, Ghayour-Mobarhan M, Seyyed Mohammad Reza Kazemi-Bajestani, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M , Ferns G.A

Angiology

ISI

1,122

 

6
 Oxidative stress modulation immediately after hemodialysis
 

Dialysis and Transplantation

ISI

0,297

 

7

Determination of prooxidant--antioxidant balance after acute coronary syndrome using a rapid assay: a pilot study

Ghayour-Mobarhan M, Alamdari DH, Moohebati M, Sahebkar A, Nematy M, Safarian M, Azimi-Nezhad M, Parizadeh SM, Tavallaie S, Koliakos G, Ferns G

Angiology   

ISI

1,122

 

8
The relationship between established coronary risk factors and serum copper and zinc concentrations in a large Persian cohort 

Ghayour-Mobarhan M, Shapouri-Moghaddam A, Azimi-Nezhad M, Esmaeili H, Parizadeh SM, Safarian M, Kazemi-Bajestani SM, Khodaei GH, Hosseini SJ, Parizadeh SM, Ferns GA

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology  
ISI

1,433

 

9

Omega-3 fatty acid supplements improve the cardiovascular risk profile of subjects with metabolic syndrome, including markers of inflammation and auto-immunity

Ebrahimi M, Ghayour-Mobarhan M, Rezaiean S, Hoseini M, Parizade SM, Farhoudi F, Hosseininezhad SJ, Tavallaei S, Vejdani A, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Rad MA, Mobarra N, Kazemi-Bajestani SM, Ferns GA 
acta cardiology 
 
ISI
0,581 

 

10
The potential role of heat shock proteins in cardiovascular disease: evidence from in vitro and in vivo studies 
Ghayour-Mobarhan M, Rahsepar AA, Tavallaie S, Rahsepar S, Ferns GA 

Advances in clinical chemistry

ISI

3,094

 

11
Serum insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) phosphorylation status in subjects with and without ischaemic heart disease 
Anwar Boraia, Callum Livingstonea,Majid Ghayour-Mobarhan, Ahmed Abuosa, Shahida Shafi,Shweta Meht, Alireza Heidari, Ali Emadzadeh, Gwen Wark, Gordon Ferns
atherosclerosis 
ISI

4,601

 

12

Prevalence of Obesity and Its Association with Socioeconomic Factors in Elderly Iranians from Razavi-Khorasan Province

 Nematy M, Sakhdari A, Ahmadi-Moghaddam P, Aliabadi M , Kimiagar M, Ilaty AA, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Ghayour-Mobarhan M,  Sahebkar A, Ferns G

thescientificworldjournal

ISI

1,83

13

Investigation of the Effect of High Dairy Diet on Body Mass Index and Body Fat in Overweight and Obese Children

Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar  Ah, Vakili R, Safarian M, Nematy M, Lotfian E , Khorashadizadeh M, Tavallaie Sh, Dahri  M, Ferns G

indian journal of pediatrics 

ISI

0,646

14

Anthropometric Indices of Obesity and the Prediction of Cardiovascular Risk Factors in an Iranian Population

Mohsen Azimi-Nezhad, Majid Ghayour-Mobarhan,Mohammad Safarian, Habibollah Esmailee,Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Maryam Rajabi-Moghadam, Arezoo Gholami, Mohammad Reza Oladi, and Gordon A. Ferns

thescientificworldjournal

ISI

1,83

15

Metabolic Syndrome May Not be a Good Predictor of Coronary Artery Disease in the Iranian Population: Population-Specific Definitions are Required

Mahmoud Ebrahimi, Seyyed Mohammad Reza Kazemi-Bajestani, Majid Ghayour-Mobarhan, Mohsen Moohebati, Roghaye Paydar, Mohsen Azimi-Nezhad, Habib Ollah Esmaily, and Gordon A.A. Ferns

thescientificworldjournal

ISI

1,83

16

Acute pericardial tamponade due to ruptured multiloculated myocardial hydatid cyst

Fazlinezhad A, Moohebati  M, Azari A, Bigdeloo L

european journal of echocardiography

ISI

1,917

17

Reduced bone density in patients on long-term warfarin

Rezaieyazdi Z, Falsoleiman H, Khajehdaluee M, Saghafi M, Mokhtari-Amirmajdi E

international journal of rheumatic disease

pubmed

0

18

Treatment of the Budd-Chiari Syndrome (BCS) Caused by Membranous Obstruction of Inferior Vena Cava (Full title below)

Mahmoud Ebrahimi

the journal of invasive cardiology

pubmed

0

 

19

Management og guid wire lost and stent movement: rescue challenges in a highly complicated cases

Mahmoud Ebrahimi, Saeid Bajouri

endovascular journal

 

 

 

20

A Novel Approach to the Balloon Angioplasty of a Native Discrete Severe Coarctation of the Aorta in the Management of Hypertension

Mahmoud Ebrahimi

The Journal of Clinical Hypertension

pubmed

0

 
 
 
 
 
 

پربازدیدترین مطالب

بازديدكنندگان

امروز: 64
ديروز:54
اين هفته: 196
هفته‌ي گذشته: 369
اين ماه: 878
ماه گذشته: 1694
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.