Persian_Category مقالات خارجی سال 1389 مرکز تحقیقات قلب و عروق مشهد

 


مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال 1386 به ریاست جناب آقای دکتر مهدی حسن زاده دلوئی در دانشگاه علوم پرشکی مشهد به تصویب رسید و تا کنون مجری طرح های تحقیقاتی متعدد جهت پیشگیری و درمان بیماری های قلبی و عروقی و ریسک فاکتور های مرتبط با آن بوده است. اهداف این مرکز، برنامه ريزي در جهت انجام پژوهشهاي كاربردي در زمينه سلامت قلب، هماهنگي وانجام پژوهشهاي علمي در زمينه درمانهاي نوين بيماريهاي قلب وعروق، انجام تحقيقات كاربردي در زمينه نوع تغذيه مردم وارتباط ان با بيماريهاي قلبي وارايه راهكارهاي عملي براي اصلاح ان و به كارگيري پتانسيل عظيم دانشجويان در زمينه كنترل بيماريهاي قلب می باشد.
 

شعار مرکزتحقيقات قلب و عروق مشهد اين است که ارتقاي سلامت در جامعه جز تنها با به کار گيري يافته هاي معتبر پژوهشي در سياستهاي بهداشتي و تمامي تصميم گيريهاي مرتبط در اين عرصه محقق مي گردد.
مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد در شهر مقدس مشهد در استان خراسان رضوی در کشور ايران واقع شده است.
اولويتهاي پژوهشي اين مرکز پيشگيري، مديريت، و کنترل بيماريهاي قلبي-عروقي در گستره هاي علوم باليني و پايه است.

 

 

چهار واحد پژوهشي مستقل در مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد فعاليت مي کنند:

- واحد تحقيقات اکوکاردیوگرافی
- واحد تحقیقات پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
- واحد تحقیقات اینترونشنال کاردیولوژی
- واحد تحقیقات الکتروفیزیولوژی

 

مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد با همکاري مراکز دانشگاهي و علمي خارجي در حال انجام چند پژوهش بين المللي است.

 
مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد تا کنون بيش از 150 مقاله در مجله هاي معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. يکي از مهمترين برنامه هاي پژوهشي مرکز تحقيقات قلب و عروق مشهد،  طرح مشهد استادی می باشد.
اين مطالعه،مطالعه همگروهی cohort بر روي 9600 نفر كه بصورت تصادفي از جمعيت شهري مشهد روش طبقه اي - خوشه اي جمع آوري مي شوند، انجام مي شود.
ا

افلینیشن مرکز تحقیقات قلب و عروق:

Cardiovascular Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

 
   

 امتیاز ارزشیابی مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال 1393 به 2400 امتیالز رسید.  
   
   
   
 
شناسنامه طرح پژوهشی

 دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش  
دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش
پروپوزال ثبت بیماری ها

راهنمای تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها  
کاربرگ درخواست پرداخت هزينه طرح  
کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه  
فرم رضایت آگاهانه  
 راهنماي تكميل فرم رضايت نامه  
اعلام پایان طرح تحقیقاتی  
نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح‌های تحقیقاتی  
شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح‎ تحقیقاتی  
 چك ليست داوری طرحهاي تحقيقاتي "در سيستم سلامت (HSR)"  
 فرم ارزیابی طرح تحقیقاتی  
آیین نامه سیاستهای تشویقی مقالات  
کاربرگ درخواست دریافت حق‌التالیف مقالات چاپ شده  
 آیین نامه ها و دستورالعمل های مراکز تحقیقاتی  
 فرم ها، مدارک مورد نیاز و امتیازات طرح های برون دانشگاهی
 
آیین نامه جذب و بکارگیری عضو هيئت علمي پژوهشي
 
 معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه  

مقالات خارجی سال 1389 مرکز تحقیقات قلب و عروق مشهد


 
 
 
 
 
 
مقالات خارجی سال 1389
شماره
عنوان
نام نویسندگان
نام مجله
ایندکس
ضریب IF
ایندکس ژورنال
سایت مجله مقاله
1
Association between 45T/G polymorphism of adiponectin gene and coronary artery disease in an Iranian population 
 Sabouri S,Ghayour-Mobarhan M, Moohebati M, Hassani M, Kassaeian J, Tatari F, Mahmoodi-kordi F, Esmaeili HA, Tavallaie S, Paydar R, Sahebkar A, Tehrani SO, Ferns G, Behravan J
ScientificWorldJournal 
ISI
 1,658
 

2
 Serum inflammatory and immune marker response after bare-metal or drug-eluting stent implantation following percutaneous coronary intervention
Moohebati M, Falsoleiman H, Dehghani M, Fazlinezhad A, Daloee MH, Esmaeili H, Parizadeh SM, Tavallaie S, Rahsepar AA, Paydar R, Kazemi-Bajestani SM, Pourghadam-Yari H, Rad MA, Zoghdar-Moghadam T,Ghayour-Mobarhan M, Ferns GA 
Angiology 
ISI
1,097 

3
 Changes in pro-oxidant-antioxidant balance after bare metal and drug eluting stent implantation in patients with stable coronary disease
 Falsoleiman H, Dehghani M, Moohebati M, Fazlinezhad A, Daloee MH, Alamdari DH, Esmaily HO, Parizadeh SM, Tavallaie S, Rahsepar AA, Paydar R, Kazemi-Bajestani SM, Pourghadam-Yari H, Parizad PA, Ghayour-Mobarhan M, Ferns GA
 Clin Biochem
ISI
 2,019

 

4
Simvastatin treatment reduces heat shock protein 60, 65, and 70 antibody titers in dyslipidemic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial 
Moohebati M, Bidmeshgi S, Azarpazhooh MR, Daloee MH, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Amini M, Momenzadeh A, Sahebkar A, Paydar R, Rahsepar AA, Parizadeh SM, Akhlaghi S, Ferns GA 
Clin Biochem 
ISI
2,019 

 

5
 Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial
 Mokhber N, Namjoo M, Tara F, Boskabadi H, Rayman MP, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Majdi MR, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Nematy M, Oladi M, Mohammadi M, Ferns G
J Matern Fetal Neonatal Med 
pubmed
 0

6
 Investigating the Metabolic Effects of the Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase Inhibitors on Immature balb/c Mice
 Parizadeh MR, Shafiee-Nick R, Sabery-Karimian M, Ghayour-Mobarhan M, Ferns GAA
Pakistan Journal of Nutrition 
ISI

 

7

Lipid Clinics Are Urgently Required in the Iranian Public Health System

Ghayour-Mobarhan M, Kazemi-Bajestani MR, Ferns GAA
 International Journal of Preventive Medicine  
pubmed

 

8
Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementation 
 Tara F, Rayman MP, Boskabadi H, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Alamdari DH, Razavi BS, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Oladi M, Yazarlu O, Ouladan S, Sangani MT, Omran FR, Ferns G
Journal of Perinatal Medicine 
ISI
1,736 

 

9
Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein and Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients With Stroke and 6-Month Prognosis 
Azarpazhooh MR, Mobarra N, Parizadeh SM, Tavallaie S, Bagheri M, Rahsepar AA, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Ferns GA 
Angiology 
 
ISI
1,097 

 

10
Association between angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism and metabolic syndrome in a young female Iranian population 
Alavi-Shahri J, Behravan J, Hassany M, Tatari F, Kasaian J, Ganjali R, Tavallaie S, Sabouri S, Sahebkar A, Oladi M, Mirhosseini N, Shakeri MT, Montaser-Kouhsari S, Omidvar Tehrani S, Ghayour-Mobarhan M, Visvikis-Siest S, Ferns G 
Archives of Medical Research 
ISI
1,884 

11
Selenium supplementation and the incidence of preeclampsia in pregnant Iranian women: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial 
Tara F, Maamouri G, Rayman MP, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Yazarlu O, Ouladan S, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Boskabadi H, Oladi M, Sangani MT, Razavi BS, Ferns G 
Taiwan J Obstet Gynecol 
pubmed

 

12

Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeeding

Boskabadi H, Maamouri G, Ebrahimi M, Ghayour-Mobarhan M, Esmaeily H, Sahebkar A, Ferns GA 

asia pacific journal of clinical nutrition

ISI

1,214

13

The Chronotropic and Inotropic Effects of Aqueous-Ethanolic Extract of Achillea Millefolium on Rat’s Isolated Heart

Niazmand S, Saberi Z

Pharmacologyonline

Scopus

0

14

The Effect of Angiotensin Ii Icv Injection On Hr Of Ovariectomized Hypertensive Rats

Kafami Ladani M, Hosseini M, Niazmand S,  Farrokhi I,  Hadjzadeh MR

Pharmacologyonline

Scopus

0

15

The Effects of Achillea wilhelmsii Extract on Rat’s Gastric Motility at Basal and Vagal Stimulated Conditions

Niazmand S,Khoshnood E

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

ISI

0

16

Cardiovascular Effects of Aqueous-Ethanolic Extract of Achillea Wilhelmsii in Rabbit

Niazmand S,Esparham M

Pharmacologyonline

Scopus

0

17

Presentation of hospital outcomes and different treatment methods of patients with budd-Chiari syndrome: a report from two tertiary hospitals in iran

Ebrahimi M, Modaghegh MH, Esmaeilzadeh A

Med Princ Pract

ISI

0,824

 
 
 
 
 
 
 

پربازدیدترین مطالب

بازديدكنندگان

امروز: 59
ديروز:54
اين هفته: 191
هفته‌ي گذشته: 369
اين ماه: 873
ماه گذشته: 1694
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.